Condicions generals

El present document juntament amb tots els documents annexos regula les condicions per les quals es regeix l'ús d'aquest lloc web www.balliustore.com i la compra de productes a través de la mateixa.

Per a aquestes condicions generals, es denomina "BALLIU" a l'entitat BALLIU EXPORT, S.A .; i "CLIENT" al/la possible client o usuari/a d'aquesta web i de la possible compra en línia.

El client consenteix a quedar vinculat per aquestes Condicions Generals de Compra així com per les condicions d'ús, la Política de Privadesa i la Política de Cookies.

A l'utilitzar aquest lloc web o a fer i/o sol·licitar l'adquisició d'un producte i/o servei a través de la mateixa el Client consenteix a quedar vinculat per aquestes Condicions i per tot l'anteriorment esmentat, pel que si no està d'acord amb tot això, no ha d'usar aquest Lloc Web.

Així mateix, s'informa que aquestes Condicions podrien ser modificades per BALLIU, així com les Condicions d'Ús, Privadesa i Cookies. El Client és responsable de consultar cada vegada que accedeixi, navegui i/o utilitzeu el Lloc Web ja que seran aplicables aquelles que es troben vigents en el moment en què se sol·liciti l'adquisició de productes i/o serveis.

BALLIU EXPORT, SA podrà modificar les presents Condicions Generals de Compra així com les Condicions d'Ús, Privadesa i Cookies.

La comanda podrà formalitzar-se a elecció del Client en qualsevol dels idiomes disponibles a la pàgina web: castellà, català, anglès o francès. En cas de discrepància en la interpretació, prevaldrà el clausulat en idioma castellà.

1. NOSTRES DADES

Aquest lloc web està operat per:

BALLIU EXPORT, SA amb domicili social en Ctra C-35 km.93,5 P.O. BOX 158, 17455 CALDES DE MALAVELLA (Girona)

Inscrita en Inscrita al Registre Mercantil de Girona, tom 1182, foli 131, secció 8, Fulla GI 20948, inscripció 14.

Correu electrònic BALLIU EXPORT, S.A .: info@balliuexport.com.

2. EL CLIENT

El Client amb caràcter previ a la contractació i durant el procés de compra podrà accedir, arxivar i imprimir aquestes condicions generals de contractació per a la consulta. Tota la informació i dades personals que subministri el Client a l'utilitzar aquest lloc web seran tractades d'acord amb la Política de Privacitat de BALLIU, d'acord al tractament de dades que s'especifica en aquestes Condicions de Compra i d'acord amb les opcions que hagi marcat el Client en el moment de l'acceptació de les Condicions de Compra. El Client declara que tota la informació i dades que faciliti a BALLIU són veraces i es corresponen amb la realitat. Si el Client no facilita tota la informació necessària no es podrà cursar la seva comanda.

El Client es compromet a no realitzar cap comanda falsa o fraudulenta, reservant BALLIU en aquestes circumstàncies la facultat de cancel·lar i prendre les accions oportunes.

El Client declara que és major de 18 anys i disposa de la capacitat legal i d'obra necessària i suficient per a celebrar contractes de contingut econòmic.

En cas de persones jurídiques, les persones físiques que actuïn en el seu nom i representació, mitjançant el present lloc, garanteixen davant BALLIU, i tercers vinculats per a la prestació dels serveis contractats, que ostenten representació suficient a favor seu per la corresponent persona jurídica en el moment de realitzar la compra i garanteixen que en el moment de realitzar la transacció no estan vulnerant drets de cap tercer al respecte i que les dades i informació relatives a les persones jurídiques són veraces, exactes i fiables.

BALLIU no es responsabilitzarà de cap dany, pèrdua o perjudici a persones i/o béns que portin causa o es relacionin amb l'anterior declaració.

3. COMANDES

Per realitzar una comanda el Client haurà de seleccionar de la pàgina web de BALLIU els productes que desitja adquirir mitjançant la creació d'una llista de la compra virtual.

El Client abans de la realització de la comanda haurà d'haver seguit els passos següents:

1. Llegir i entendre la descripció dels productes segons apareix en aquest lloc web. En cas de dubte, el Client s'haurà de posar en contacte amb BALLIU a través del correu electrònic balliustore@balliuexport.com, o el telèfon de contacte +34972397100.

2. Llegir i entendre les característiques essencials i tècniques dels productes, que es troben disponibles en els apartats d'informació de producte i informació tècnica de la pàgina web. Entre elles, qualsevol declaració relativa a normes tècniques i prestacions rellevants a l'ús que vol donar a l'producte.

3. Consultar al lloc web el preu indicat dels productes i les possibles promocions que siguin d'aplicació, podent visualitzar i conèixer el preu final inclòs l'IVA o impost que, si escau pogués ser aplicable, així com del preu del servei de transport.

4. DISPONIBILITAT

BALLIU mostrarà al seu web una informació actualitzada de la disponibilitat i estoc dels productes. Tot i així, és possible que en un producte, la disponibilitat hagi estat confirmada per BALLIU, s'hagi esgotat durant el procés de realització de la comanda, de manera que, en aquest supòsit, BALLIU posarà en coneixement del Client aquesta situació a través de correu electrònic i/o telefònicament, i realitzarà el lliurament del producte en un termini superior a la inicialment indicada, sense cost addicional.

5. PREU I PAGAMENT

Els preus dels productes que consten en el lloc web inclouen IVA i són els actuals en cada moment, incloent les promocions vigents que puguin ser aplicables, llevat que per exigència legal, especialment pel que fa a l'IVA o altres impostos, s'assenyali i s'apliqui diferent.

Els preus dels productes exclouen les despeses dels serveis, que s'afegiran a l'import total abans de procedir al pagament de la mateixa.

Els preus poden canviar en qualsevol moment, però els possibles canvis no afectaran a les comandes o compres respecte als quals el Client ja hagi rebut una confirmació de comanda.

Els mitjans de pagament acceptats seran: Targeta de crèdit o dèbit i transferència bancària.

Les targetes de crèdit estaran subjectes a comprovacions i autoritzacions per part de l'entitat bancària emissora de les mateixes. Si aquesta entitat no autoritzés el pagament, BALLIU no serà responsable per cap retard o falta de lliurament i no podrà formalitzar cap contracte amb el Client. Una vegada que BALLIU rebi l'ordre de compra per part de Client a través del Lloc Web, es farà una pre-autorització a la targeta que correspongui per assegurar que hi ha fons suficients per completar la transacció. El càrrec a la targeta es farà en el moment en què s'enviï al Client la confirmació d'enviament i/o confirmació del servei que es presta en forma i, si s'escau, lloc establert.

Les comandes de compra o adquisició en què el Client seleccioni com a mitjà de pagament la transferència bancària, seran reservats durant 5 dies naturals a partir de la confirmació de la comanda per poder deixar el temps suficient al fet que la transferència bancària sigui presa en compte pel sistema de pagaments utilitzat per BALLIU per al lloc web. Quan el sistema rebi la transferència i estigui disponible, la comanda serà preparada i gestionada per al seu enviament. En cas contrari, no es procedirà a l'enviament i es considerarà nul·la.

Totes les despeses que generin els sistemes de pagament seran abonats en la seva totalitat pel Client i se sumaran a l'import total a pagar.

Mitjançant aquest mètode de pagament, el Client ha d'assegurar que introdueix correctament l'import exacte de la comanda de compra, així com el número de compte i la referència de la transferència. En cas d'error, el Client no podrà validar la comanda, que serà anul·lada.

BALLIU no es fa responsable de la falta de veracitat de les dades incloses pel Client en el moment de realitzar la comanda ni especialment dels danys generats a tercers per l'ús il·legítim pel Client de mitjans de pagament.

No és possible abonar la compra dels productes ni el servei de forma diferent a la prevista.

6. FACTURACIÓ

El Client rebrà la seva factura, en format paper o en format digital, per la compra dels productes i serveis contractats, que serà lliurada juntament amb la mercaderia.

7. LLIURAMENT

Totes les despeses d'enviament dels productes BALLIU corren sempre a càrrec del CLIENT comprador. Igualment, són a càrrec del CLIENT comprador els possibles impostos i/o aranzels duaners.

El lliurament es realitzarà d'acord amb la clàusula incoterm FCA, amb el que BALLIU assumirà el risc per la pèrdua, dany, trencament o destrucció del producte fins a la posada a disposició de la mercaderia en el punt convingut entre les parts. Per tant, la responsabilitat de la mercaderia es traspassarà en el moment en què BALLIU la posi a disposició del CLIENT comprador en el punt convingut en el moment de la descàrrega de la mercaderia.

BALLIU remetrà la comanda en el termini acordat amb el Client segons la modalitat de lliurament, dins del termini màxim de 30 dies. S'entendrà produïda el "lliurament" quan el Client o un tercer designat per ell adquireixi la possessió material dels productes, la qual cosa s'acreditarà mitjançant la signatura d'un albarà de lliurament que a aquests efectes li faciliti BALLIU o el proveïdor de servei de transport.

Si no és possible efectuar el lliurament per BALLIU en la data i franja horària acordada amb el Client la comanda serà retornada al magatzem de BALLIU i BALLIU contactarà amb el Client per concertar una nova entrega.

En el cas que la causa per la qual es realitzi el lliurament sigui una absència per part del Client, aquest haurà d'abonar de nou l'import del Transport de forma prèvia a què aquest es realitzi, excepte causa imputable a BALLIU, en aquest cas BALLIU assumirà el cost per al següent enviament.

Formen part d'aquestes condicions generals de contractació els següents documents: (a) El tiquet de compra (b) document / ordre demanat en el qual es detallen els serveis contractats pel Client, el seu preu, així com la data acordada per a la seva prestació, i (c) qualsevol altre document annex que, si escau, signin les parts en relació o desenvolupament dels serveis prestats.

Amb l'acceptació d'aquestes condicions el Client autoritza que el servei sigui prestat per tercers designats per BALLIU.

Si el Client canvia el lloc de lliurament això podrà suposar un cost addicional, depenent de la nova zona designada per al servei, en aquest cas se li informarà de forma prèvia del cost que suposarà el canvi de lloc de lliurament per a la seva prèvia acceptació.

Si en la data i hora acordades el Client es trobés absent, BALLIU contactarà amb el Client telefònicament per concertar una nova data en els terminis indicats. En aquest cas haurà d'abonar el cost d'un nou transport, així com de l'emmagatzematge.

El Client ha de:

1. Abonar el preu dels Serveis en el moment de la contractació, d'acord amb els preus estipulats en la comanda adjunta per a cada Servei a través dels mitjans de pagament admesos.

2. Romandre al domicili on s'ha de realitzar el servei en la data i horari acordat o designar expressament una persona a aquests efectes.

3. La correcció en les dades és fonamental per a la prestació de servei, per això, el Client manifesta i garanteix que les dades que figuren en la comanda (nom, cognoms, telèfons, adreça completa, data i hora de la realització del servei) són correctes. Cal que el Client faciliti a BALLIU un telèfon de contacte per poder localitzar-lo i gestionar els serveis contractats i poder fer un seguiment.

4. No s'admeten lliuraments en apartats postals i llocs públics. En cas que el transportista hagi de desplaçar-se una segona vegada per error en les dades, el Client haurà d'abonar el cost d'aquest desplaçament o enviament segons tarifa de la comanda.

Finalitzada la prestació del servei contractat, és imprescindible signar l'albarà, indicant en l'apartat d'incidències, qualsevol que hagués pogut sorgir en el moment de la prestació de servei o dany causat. No s'acceptaran reclamacions que no constin a l'albarà.

El Client es fa responsable de verificar la quantitat de paquets rebuts, l'estat dels mateixos i signar la seva conformitat o no amb el lliurament, havent examinat la mercaderia conjuntament amb el prestador de Servei. Les pèrdues i/o danys en la mercaderia i/o instal·lacions durant el transport han de ser posades de manifest per escrit a l'albarà de lliurament en el moment del lliurament.

En el cas de danys o pèrdues no visibles, el termini de reclamació és de 2 dies des del lliurament. El Client ha de presentar escrit descriptiu i, si escau, fotografies de qualsevol dany / incidència que percebi. L'escrit podrà ser presentat per e-mail a balliustore@balliuexport.com.

5. En el moment de contractar el servei, el Client s'ha d'assegurar que les condicions d'espai i alçada de el lloc on es va a procedir a realitzar el transport són les adequades, així com notificar en el moment de la contractació del transport si existeix algun obstacle que impedeixi o dificulti el lliurament de la mercaderia en el lloc indicat, com ara portes de dimensions reduïdes, escales massa estretes, inexistència o no d'adequació de muntacàrregues o ascensors, carrers de vianants o amb horaris restringits, etc. sent valorades aquestes circumstàncies per acordar si s'escau un preu especial per al transport en aquests supòsits. Si no s'hagués informat a BALLIU prèviament d'això i fos necessari un segon transport aquest haurà de ser abonat segons tarifes, sense dret al reemborsament del primer, i podent comportar despeses d'emmagatzematge.

6. El Client eximeix BALLIU, i per tant, serà l'únic responsable de i) fer ús dels productes d'acord amb especificacions tècniques i instruccions d'ús corresponents ii) verificar la correcta ubicació i emplaçament del producte a l'immoble de conformitat, en el cas, amb el llibre de l'edifici, les obligacions d'ús i manteniment de l'immoble, manuals d'emergència i evacuació i qualsevol altre requeriment d'aplicació a l'immoble en qüestió.

8. DESISTIMENT

Un cop rebuda la mercaderia, el Client, si la seva condició fos la de consumidor, disposarà de 14 dies naturals comptats des de la recepció de l'últim dels productes adquirits en una mateixa comanda per exercir parcialment o totalment el seu dret de desistiment.

En cas de desistiment, total o parcial, BALLIU tornarà al Client, pel mateix mitjà que va utilitzar per pagar, els pagaments rebuts per la mercaderia retornada i pels serveis contractats (de recollida o transport), que, si s'escau serà proporcional a la quantitat de mercaderia retornada, en el termini màxim de tres dies laborables des que BALLIU hagués rebut la mercaderia retornada.

Per exercir el dret de desistiment el Client haurà de dirigir, dins de l'esmentat termini, a Balliu Export Ctra C-35, km 93,5, 17455 Caldes de Malavella (Girona). BALLIU facilita, adjunt a aquests termes i condicions, un document de desistiment, que el Client pot utilitzar, o no, per a tal fi. Així mateix, el Client podrà enviar a BALLIU el formulari de desistiment per email a l'adreça: balliustore@balliuexport.com.

El Client serà responsable de la disminució de valor dels productes a retornar resultant d'una manipulació diferent a la necessària per establir la naturalesa, les característiques i el funcionament d'aquests, el que comportarà que en aquests casos no s'admeti l'exercici de el dret de desistiment d'oferta per BALLIU.

Per exercir aquests drets i garanties el Client ha de presentar en tot cas el justificant de compra dels productes.

En aquest cas de desistiment, el reemborsament podrà ser retingut fins haver rebut els béns, o fins que el Client hagi presentat una prova de la devolució d'aquests, segons quina condició es compleixi primer.

9. GARANTIA

Els productes adquirits en aquest lloc web gaudeixen de la següent garantia:

Balliu Export, SA, amb domicili en Ctra. C-35, km. 93.5, 17455 Caldes de Malavella, garanteix els seus productes de la següent manera:

Garantia del xassís i estructura dels seus productes: 3 anys a partir de la data de la factura.

Amb excepció, garantia del xassís i estructura dels productes d'alumini: 2 anys a partir de la data de la factura.

La garantia del xassís i elements d'estructura dels productes Balliu s'atorga per un període de tres anys a partir de la data de la factura, sempre que s'hagi realitzat l'ús i manteniment recomanats per Balliu Export, SA.

La garantia és extensiva a tots els països on aquest producte sigui distribuït per distribuïdors autoritzats per Balliu Export, SA.

Aquesta garantia no cobrirà defectes a causa del pas del temps o a l'ús (per exemple, decoloracions o trencs de la pintura, ratllades, esquerdes, etc.). Tampoc serà vàlida la garantia en els supòsits de mal ús, ús inadequat del producte, manipulació indeguda de la mateixa, deteriorament del producte a causa d'agents externs obstructius o corrosius, o bé a causa d'un manteniment inadequat, a la manca de neteja o a l'ús de recanvis no originals de la marca, etc.

Tampoc aquesta garantia cobrirà defectes a conseqüència d'inclemències meteorològiques o catàstrofes o guerres, ni cap altre supòsit d'anàlogues característiques.

La mà d'obra de muntatge de les peces trencades o deteriorades no estarà inclosa.

La garantia de Balliu Export, SA es limitarà al subministrament de les peces que aquesta consideri i accepti que presenten un defecte de fabricació o que es trenquin a l'usar-les en els termes anteriorment descrits, sense càrrec de transport per al client.

Garantia de la tela dels seus productes: 2 anys a partir de la data de la factura.

A més a Balliu Export, SA garanteix tots els teixits dels seus productes contra trencament, contra canvis de color o decoloració causa dels raigs ultraviolats, sempre que s'hagi realitzat l'ús i manteniment recomanat per Balliu Export, SA, per un període de dos anys. En el cas improbable, durant aquest període, que el teixit es trenqués, canviés de color o es decolorés sota el seu ús recomanat, Balliu Export, SA subministrarà el teixit sense càrrec de transport a client. La mà d'obra de muntatge de el teixit no estarà inclosa.

La dita garantia addicional de la tela no serà vàlida en els supòsits de mal ús, ús inadequat del producte, manipulació indeguda de la mateixa, deteriorament del producte a causa d'agents externs obstructius o corrosius, o bé a causa d'un manteniment inadequat, a la manca de neteja o a l'ús de recanvis no originals de la marca, etc. Tampoc aquesta garantia cobrirà defectes a conseqüència d'inclemències meteorològiques o catàstrofes o guerres, ni cap altre supòsit d'anàlogues característiques.

En cas de necessitat de canvi de roba al mobiliari, Balliu Export, SA no es fa responsable de petites diferències en el color de la roba. En el cas que el model exacte del producte no estigui disponible per estar descatalogat, Balliu Export, SA el reemplaçarà amb un producte similar.

Disposicions comunes a ambdues garanties:

Les presents garanties no inclouran els productes que es trenquin per negligència o que, un cop hagin abandonat les instal·lacions de Balliu Export, SA siguin fets malbé, alterats, maltractats, utilitzats indegudament o emmagatzemats de manera inadequada.

Un cop subministrades les peces i/o tela, la garantia no serà ampliada, continuant el producte garantit durant el període de vigència de la garantia originalment atorgada.

Ha de conservar l'etiqueta, on apareix el lot de fabricació, adherida al moble i/o teixit per a la validesa de la garantia.

El client ha de notificar a Balliu Export, SA totes les reclamacions de garantia en un termini de dues setmanes a partir del moment en què es produeixin, proporcionant així mateix els documents que es detallen a continuació:

- Còpia de la factura original.

- Fotografies en què es mostrin clarament els defectes.

- Unitats de producte que es reclamen.

- Data de fabricació (etiquetes, rellotge, etc.).

- Etiqueta adherida al moble i / o teixit.

- Peça o peces defectuoses.

Un cop rebuda aquesta documentació, Balliu Export, SA, en cas d'acceptar-la com a vàlida, ha d'enviar immediatament les peces de recanvi que es precisin per resoldre aquesta reclamació.

Els recanvis o productes que provinguin de demandes de serveis de reparació no subjectes a la garantia seran facturats per Balliu Export, SA al client.

S'exclouen expressament de la garantia les avaries o fallades produïts com a conseqüència directa o indirecta de l'addició de peces o elements aliens al producte fabricat, substitució de peces d'origen BALLIU per altres no provinents de Balliu Export, SA.

El fabricant declina tota responsabilitat per pèrdues, costos o danys directes o indirectes de qualsevol naturalesa resultant de defectes en els productes.

La present garantia no afecta els drets de què disposa el titular d'acord amb el que preveu el Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, que aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris.

10. LEGISLACIÓ APLICABLE. SUBMISSIÓ FUR

El present contracte es regirà per la legislació espanyola que sigui d'aplicació en el no disposat en el mateix en matèria d'interpretació, validesa i execució.

En cas de desacord que es derivi de la compra de productes a través del servei de venda a distància, de les presents Condicions Generals, i per a la resolució de qualsevol conflictes, les parts acorden sotmetre, amb renúncia a qualsevol altre fur o jurisdicció a què puguin tenir dret, als jutjats i tribunals de Girona (Espanya).

MODEL DE FORMULARI DE DESISTIMENT

(Només s'ha d'emplenar i enviar el present formulari si desitja desistir del contracte)

- A l'atenció de BALLIU EXPORT, SA, ctra C-35, Km 93,5, 17455 Caldes de Malavella (Girona), número de fax +34 972 39 71 01 i número de telèfon +34 972 39 71 00, info@balliuexport.com.

- Per la present li comunico / comuniquem que desisteixo del meu / desistim del nostre contracte de venda del / dels següents béns ........................................................................... ......................................................................................................

- Comanda rebuda el ..................................................................

- Nom del consumidor i usuari o dels consumidors i usuaris: ........................................................................................

- Domicili del consumidor i usuari o dels consumidors i usuaris: ...........................................................................................

- Signatura del consumidor i usuari o dels consumidors i usuaris (només si el present formulari es presenta en paper)............................................................................................

- Data: ..............................................................................